ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

unihelp focus on pharma consulting medical 8

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ISO 9001:2015

Η Unihelp παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για την αξιολόγηση, σχεδιασμό και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

Η Unihelp αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, στηριζόμενη στην εμπειρία του επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού της, όλα τα στάδια του έργου με επιτυχία μέχρι και το στάδιο της τελικής Πιστοποίησης. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα να παραμείνει πάντα δίπλα στους πελάτες της με τη συνεχή υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος.

Τι είναι το ISO 9001:2015 και σε ποιους απευθύνεται;

Το πρότυπο  ISO 9001:2015  είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που θέτει τις διαδικασίες οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του και την παροχή υψηλότερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των οργανισμών ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Οφέλη Εφαρμογής Ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Η απόφαση μιας επιχείρησης να εφαρμόσει ένα Σύστημα Ποιότητας είναι στρατηγικής σημασίας διότι καταδεικνύει την πρόθεση της για συνεχή βελτίωση.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει είναι πολλαπλά και ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας 
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων
 • Αύξηση αποτελεσματικότητας του οργανισμού
 • Αρμονική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του οργανισμού
 • Σύναψη συνεργασιών ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς που απαιτείται η πιστοποίηση του οργανισμού σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
 • Συμμόρφωση του οργανισμού με κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις
 • Ενίσχυση επιχειρηματικής στρατηγικής πολιτικής και στόχων με βάση την ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους που οφείλεται σε εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
 • Αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας εκσυγχρονίζοντας τις εσωτερικές δομές και διαδικασίες
 • Ενίσχυση της αξιοπιστίας έναντι πελατών και προμηθευτών 
 • Απόκτηση σημαντικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού 
 • Εξασφάλιση βέλτιστης αξιοποίησης πόρων και ευκαιριών
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας

Ποιες είναι οι απαιτήσεις του ISO 9001:2015;

Οι απαιτήσεις του ISO 9001:2015 είναι δύσκολο να αναφερθούν αναλυτικά, συνοπτικά όμως μπορούμε να αναφέρουμε τις παραγράφους που τις περικλείουν.

 1. Αντικείμενο
 2. Τυποποιητική παραπομπή
 3. Όροι και ορισμοί εννοιών
 4. Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού 
  • Κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας
  • Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
  • Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας
  • Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και διεργασίες του
 1. Ηγεσία 
  • Ηγεσία και δέσμευση
  • Πολιτική
  • Ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες εντός του Οργανισμού
 1. Σχεδιασμός 
  • Ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών
  • Στόχοι ποιότητας και σχεδιασμός για την επίτευξή τους
  • Σχεδιασμός αλλαγών
 1. Υποστήριξη 
  • Πόροι
  • Επαγγελματική επάρκεια
  • Ευαισθητοποίηση
  • Επικοινωνία
  • Τεκμηριωμένες πληροφορίες
 1. Λειτουργία 
  • Προγραμματισμός και έλεγχος της λειτουργίας
 1. Αξιολόγηση επιδόσεων
  • Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση
  • Εσωτερική επιθεώρηση
  • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
 1. Βελτίωση
  • Γενικά
  • Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες
  • Συνεχής βελτίωση

Ποιο είναι το κόστος εφαρμογής ISO 9001:2015;

Το κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το μέγεθος και το είδος δραστηριότητας του Οργανισμού. Παραδείγματος χάριν λαμβάνονται υπ’ όψη οι εγκαταστάσεις, τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ο αριθμός των εργαζομένων, αν πρόκειται για κατασκευαστική ή εμπορική εταιρεία κ.α.

Πως μπορεί να σας βοηθήσει η Unihelp με την εφαρμογή του ISO 9001:2015; 

Η Unihelp μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα το έργο ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ικανοποιώντας τις απαιτήσεις καθώς και να προσαρμόσει τις διαδικασίες στις ανάγκες κάθε οργανισμού ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένα στάδια: 

Στάδια δράσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών ISO 9001

 • Στάδιο Διάγνωσης Υφιστάμενης Κατάστασης

Είναι το αρχικό και ουσιαστικό στάδιο για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των πιθανών αποκλίσεων  της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τους στόχους που τίθενται.

 • Στάδιο Υλοποίησης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015, προετοιμασία του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας, των απαραίτητων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας, καθώς και τη δημιουργία αντίστοιχων αρχείων.

 • Στάδιο Ενημέρωσης στη Διαχείριση Ποιότητας

Υλοποιείται ενημέρωση με σκοπό την εξοικείωση των στελεχών της εταιρείας στα θέματα εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 • Στάδιο τελικής εφαρμογής συστήματος – Εσωτερική επιθεώρηση 

Διενεργείται εσωτερική επιθεώρηση προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανές μη συμμορφώσεις και ακολουθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ώστε η επιχείρηση να είναι απόλυτα προετοιμασμένη για την επιθεώρηση από το φορέα πιστοποίησης.

 • Διαδικασία Πιστοποίησης

Υποστήριξη της εταιρείας τόσο κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα όσο και κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής της επιθεώρησης.

Είναι δύσκολη η διαδικασία εφαρμογής του ISO 9001:2015;

Το έργο σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015 μπορεί να είναι μια απαιτητική και χρονοβόρος διαδικασία για μια εταιρεία. H εμπειρία και η εξειδίκευση των συμβούλων της Unihelp κρίνεται απαραίτητη για να γίνουν όλες οι διαδικασίες εφαρμογής απλές, σύντομες και με το χαμηλότερο κόστος.

Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από το μέγεθος και τον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας, το επίπεδο οργάνωσης, τη συνεργασία της Διοίκησης και την εξοικείωση των εργαζομένων καθώς και από άλλους παράγοντες.

Ενδεικτικά ο χρόνος κυμαίνεται από 1 έως 3 μήνες.

Πως μπορώ να αποκτήσω την πιστοποίηση του ISO 9001:2015;

Υπάρχουν αρκετοί διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, οπότε μπορεί κανείς να επιλέξει αυτόν που κρίνει ότι καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας του.

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει την επιθεώρηση από τον επιλεγμένο φορέα, ο οποίος αξιολογεί τη συμμόρφωση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

H Unihelp αναλαμβάνει τις διαδικασίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιθεώρηση, μέχρι και την οριστική έκδοση του πιστοποιητικού. 

Γιατί να επιλέξετε την Unihelp;

Η Unihelp, με στόχο την ποιότητα, βρίσκεται πάντα αρωγός στην προσπάθεια των πελατών της  για συνεχή βελτίωση. 

Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς διότι:

 • διαθέτουμε έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό συμβούλων, ικανό να ανταπεξέλθει στη διεκπεραίωση κάθε έργου   
 • παρέχουμε σιγουριά για την ποιότητα των υπηρεσιών μας καθώς τα στελέχη μας ενημερώνονται άμεσα για όλες τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο στον τομέα των Πιστοποιήσεων και των Κανονιστικών Ρυθμίσεων 
 • μπορούμε να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας με συνεχή υποστήριξη και συντήρηση των Συστημάτων Ποιότητας 
 • εγγυόμαστε την επιτυχή Πιστοποίηση της εταιρείας σας σύμφωνα με τα Πρότυπα της επιλογή σας  

 

Ρωτήστε μας!

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό:

E-mail:

Newsletter

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις

logo unihelp white

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 12
T.K. 151 21 Πεύκη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

SOCIAL MEDIA

Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε επίσημα για τις δραστηριότητες της UNIHELP